แผนการสอน

วิชา

Basic Electronics (240-206)

อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน

 

 

จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วย สอนโดยการบรรยาย สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง

รวมทั้งสิ้น 15 สัปดาห์ 45 ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน ดำรงค์ เคล้าดี

คำอธิบายรายวิชา (ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร)

โครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำต่างๆ เช่น ไดโอด ซีเนอร์ไดโอด ซอตกีไดโอด

และไดโอดแปล่งแสง ทรานซิสเตอร์แบบไบโพล่าร์และทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้า เจเฟ็ตและมอสเฟต

การไบแอสวงจรทรานซิสเตอร์และการวิเคราะห์วงจรทรานซิสเตอร์โดยใช้วงจรต้นแบบคอลเล็กเตอร์ร่วม เบสร่วม และอิมิตเตอร์ร่วมชนิดที่มีและไม่มีความต้านทาน อัตราการตอบสนองความถี่ วงจรจ่ายไฟกระแสตรง และวงจรคุมแรงดันให้คงที่

แนะนำวงจรรวม ออปแอมป์และการประยุกต์ใช้งาน วงจรกรองความถี่แบบพาสสีฟและแอกตีฟ วงจรออสซิลเลเตอร์ แบบต่างๆ วงจรอเนกระรัว และเอกระรัว

วัตถุประสงค์ของวิชา

1. เพื่อให้เข้าใจถึงโครงสร้างของอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบต่างๆ

2. เพื่อเข้าใจถึงการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน

4. เพื่อให้สามารถออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ได้

5. เพื่อให้สามารถในการประยุกต์ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ กับระบบอื่นๆ

 

 

เนื้อหาวิชา (Course Content) และการจัดประสบการณ์การเรียน (Learning Experience)

แนะนำรายวิชา

1. ระยะเวลา

1 ชั่วโมง

2. เนื้อหา

แนะนำการเรียนการสอน การคิดคะแนน เนื้อหาโดยรวม และหนังสืออ้างอิง

บทที่ 1. INTRODUCTION TO ELECTRONIC CIRCUITS

1. ระยะเวลา

4 ชั่วโมง

2. แนวความคิดหลักที่สำคัญของบท

ในบทนี้ให้นักศึกษาเข้าใจถึงมาตรฐานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น การวิเคราะห์โดยวิธีทางคณิตศาสตร์และ ทางกราฟ

3. อุปกรณ์สื่อการสอน

แผ่นใสเนื้อหาบทเรียน / ชุดคอมพิวเตอร์ Presentation

กระดานดำ

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา : อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน

บทที่ 2. SEMICONDUCTOR DIODES

1. ระยะเวลา

5 ชั่วโมง

2. แนวความคิดหลักที่สำคัญของบท

ในบทนี้ให้นักศึกษาเข้าใจโครงสร้างของวัสดุกึ่งตัวนำ ชนิด n และ ชนิด p การ เกิดรอยต่อ p-n ลักษณะสมบัติของไดโอดกึ่งตัวนำ

3. อุปกรณ์สื่อการสอน

แผ่นใสเนื้อหาบทเรียน / ชุดคอมพิวเตอร์ Presentation

กระดานดำ

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา : อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน

 

บทที่ 3. DIODE APPLICATIONS

1. ระยะเวลา

6 ชั่วโมง

2. แนวความคิดหลักที่สำคัญของบท

ในบทนี้ให้นักศึกษาเข้าใจถึงการประยุกต์ใช้ไดโอดกึ่งตัวนำ การวิเคราะห์วงจรที่ใช้ไดโอด การวัดและทดสอบไดโอด

3. อุปกรณ์สื่อการสอน

แผ่นใสเนื้อหาบทเรียน / ชุดคอมพิวเตอร์ Presentation

กระดานดำ

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา : อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน

บทที่ 4. BIPOLAR JUNCTION TRANSISTOR

1. ระยะเวลา

6 ชั่วโมง

2. แนวความคิดหลักที่สำคัญของบท

ในบทนี้ให้นักศึกษาเข้าใจถึงโครงสร้างและคุณสมบัติของทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ (BJT) การทดสอบ BJT

3. อุปกรณ์สื่อการสอน

แผ่นใสเนื้อหาบทเรียน / ชุดคอมพิวเตอร์ Presentation

กระดานดำ

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา : อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน

บทที่ 5. DC BIASING-BJTs

1. ระยะเวลา

4 ชั่วโมง

2. แนวความคิดหลักที่สำคัญของบท

ในบทนี้ให้นักศึกษาเข้าใจถึงวงจรไบแอสแบบต่างๆของ ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ ผลกระทบต่างๆของสภาพแวดล้อมหรือคุณสมบัติของ BJT ต่อจุดทำงาน

3. อุปกรณ์สื่อการสอน

แผ่นใสเนื้อหาบทเรียน / ชุดคอมพิวเตอร์ Presentation

กระดานดำ

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา : อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน

 

บทที่ 6. BJT TRANSISTOR MODELING

1. ระยะเวลา

4 ชั่วโมง

2. แนวความคิดหลักที่สำคัญของบท

ในบทนี้ให้นักศึกษาเข้าใจถึงแบบจำลองของทรานซิสเตอร์แบบไบโพล่าร์ทั้งแบบ re Model และ Hybrid การเปรียบแทียบพารามิเตอร์ของแบบจำลองทั้งสอง

3. อุปกรณ์สื่อการสอน

แผ่นใสเนื้อหาบทเรียน / ชุดคอมพิวเตอร์ Presentation

กระดานดำ

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา : อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน

บทที่ 7. BJT SMALL-SIGNAL ANALYSIS

1. ระยะเวลา

4 ชั่วโมง

2. แนวความคิดหลักที่สำคัญของบท

ในบทนี้ให้นักศึกษาเข้าใจถึงวิธีการวิเคราะห์วงจร ขยายสัญญาณขนาดเล็กที่ใช้ทรานซิสเตอร์แบบไบโพล่าร์ คุณสมบัติของวงจรต่อการไบแอสแบบต่างๆ

3. อุปกรณ์สื่อการสอน

แผ่นใสเนื้อหาบทเรียน / ชุดคอมพิวเตอร์ Presentation

กระดานดำ

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา : อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน

บทที่ 8. FIELD-EFFECT TRANSISTORS

1. ระยะเวลา

6 ชั่วโมง

2. แนวความคิดหลักที่สำคัญของบท

ในบทนี้ให้นักศึกษาเข้าใจถึงโครงสร้างของทรานซิสเตอร์แบบ FET ชนิดของ FET และลักษณะสมบัติของ FET

3. อุปกรณ์สื่อการสอน

แผ่นใสเนื้อหาบทเรียน / ชุดคอมพิวเตอร์ Presentation

กระดานดำ

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา : อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน

บทที่ 9. FET BIASING

1. ระยะเวลา

4 ชั่วโมง

2. แนวความคิดหลักที่สำคัญของบท

ในบทนี้ให้นักศึกษาเข้าใจถึงวงจรไบแอสแบบต่างๆของ ทรานซิสเตอร์แบบ FET การคำนวณหาจุดทำงาน และ ลักษณะการขยายสัญญาณ

3. อุปกรณ์สื่อการสอน

แผ่นใสเนื้อหาบทเรียน / ชุดคอมพิวเตอร์ Presentation

กระดานดำ

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา : อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน

บทที่ 10. Linear Circuits and Applications

1. ระยะเวลา

2. แนวความคิดหลักที่สำคัญของบท

2 ชั่วโมง

ในบทนี้จะยกตัวอย่าง วงจรไฟฟ้าทางอิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆ วงจรลิเนียร์พื้นฐาน วงจรแหล่งจ่ายกำลัง วงจรกรองสัญญาณ แนะนำออป-แอมป์ และการประยุกต์ใช้งาน แนะนำวงจรประยุกต์ ต่างๆ การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่างชนิด การวิเคราะห์โครงงานด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นกรณีศึกษา การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต

3. อุปกรณ์สื่อการสอน

แผ่นใสเนื้อหาบทเรียน / ชุดคอมพิวเตอร์ Presentation

กระดานดำ

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา : อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

วิธีการสอน

ใช้การบรรยายหน้าชั้นเรียน และเลือกถามกลับนักศึกษาในชั้นในเรื่องที่คิดว่าสำคัญ เพื่อทดสอบความเข้าใจของนักศึกษา มีการบรรยายโดยยกตัวอย่างกับอุปกรณ์ที่มีใช้จริง ท้ายชั่วโมงจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามในจุดที่ไม่เข้าใจ

มีการทดสอบความรู้ที่เรียนที่เขียนด้วยตนเองได้

การให้การบ้านจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ การให้นักศึกษาค้นคว้าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา โดยวิธีการค้นคว้าทางอินเตอร์เนตแล้วเขียนรายงานมาส่ง เพื่อเพิ่มทักษะในการค้นคว้าทางด้านอินเทอร์เนตและให้นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่จากแหล่งความรู้ที่จัดว่าใหญ่มาก และให้นักศึกษาออกแบบสร้างชิ้นงาน หรือเขียนรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา

การประเมินผล

การตัดระดับคะแนน (เกรด) ของนักศึกษาในรายวิชานี้พิจารณาจากคะแนนรวมของนักศึกษา ซึ่งคะแนนใน 100 เปอร์เซ็นต์ จะแยกออกเป็นดังนี้ คือ

การสอบกลางภาคการศึกษา ร้อยละ 35-40

การสอบปลายภาคการศึกษา ร้อยละ 35-40

รายงาน ร้อยละ 10-15

การทดสอบย่อยและการบ้าน ร้อยละ 10-15

ความสนใจในชั้นเรียน ร้อยละ 3 - 5

หมายเหตุ

ทดสอบย่อย กระทำภายในชั่วโมง ครั้งละ 5 นาที ตามความเหมาะสม

รายงานครั้งที่ 1 ส่งก่อนสอบ Midterm อย่างน้อย 1 อาทิตย์

รายงานครั้งที่ 2 ส่งก่อนสอบ Final อย่างน้อย 1 อาทิตย์

วิธีการประเมินจะใช้การกำหนดเกณฑ์ มาตราฐาน ซึ่งจะแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนการเรียน โดย มีการแบ่งดังนี้

³ 80 % = A

75 -79 % = B+

70-74 % = B

65-69 % = C+

60-64 % = C

55-59 % = D+

50-54 % = D

<50 % = E

 

เอกสารอ้างอิงอื่นๆ ที่ใช้ประกอบเพิ่มเติม

1. Bernard Grob. “Basic Electronics”, 6th Ed, Mc-Grawhill, 1989.

2. D. P. Leach. “Discrete and Integrated Circuit Electronics”, Sauders College Publishing, 1992.

3. P. H. Beards. “Analog and Digital Electronics”, Prentice-Hall, 1995.

4. R. Boylestad and L. Nashelsky. “ Electronic Devices and Circuit Theory”, 6th Ed. , Prentice-Hall, 1996.

 

นักศึกษา

นักศึกษาที่เรียนวิชานี้ เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์