แผนการสอนวิชา

240-559 : ตัวตรวจรู้และเทคนิคการตรวจรู้

 1. รหัสและชื่อรายวิชา 240-559
 2. ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ตัวตรวจรู้และเทคนิคการตรวจรู้

  ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) Sensors and Sensing Techniques

 3. จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
 4. จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์ของบรรยาย ปฏิบัติ และศึกษาด้วยตนเอง 3(3-0-0) หน่วยกิต

 5. ลักษณะรายวิชาเป็นรายวิชาในหลักสูตร .
 6. วิธีการสอนสำหรับรายวิชานี้ [ / ] บรรยาย [ ] ปฏิบัติ [ ] สัมมนา

  [ ] ปฏิบัติการภาคสนาม [ ] อื่น ๆ (ระบุ)……………..

 7. ภาควิชาที่รับผิดชอบ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 9. วัตถุประสงค์รายวิชา
 10. 1. เพื่อให้รู้จักระบบตรวจรู้ขั้นพื้นฐาน

  2. เพื่อให้รู้จักตัวตรวจรู้แบบต่างๆ และหลักการทำงาน

  3. เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการนำตัวตรวจรู้แบบต่างๆไปใช้งาน

  4. เพือ่ให้สามารถออกแบบวงจรตรวจรู้ได้โดยใช้กรณีศึกษาให้ตัวตรวจรู้บางประเภทเป็นตัวอย่าง

 11. คำอธิบายรายวิชา /Course Description
 12. (ภาษาไทย)

  อุปกรณ์การตรวจรู้แบบต่างๆ และการทำงานของอุปกรณ์ ข้อผิดพลาดละการแก้ไข การออกแบบอุปกรณ์ ตรวจรู้และการติดตั้ง

  (ภาษาอังกฤษ)

  Types of Sensor Sensor Operation Error and Correction Sensor design and Installations

 13. รายวิชาบังคับก่อน (Prerequisite) -

รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Co-requisite) -

รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent) -

 1. เค้าโครงรายวิชา (Course Outline)
 2.  

  1. Teaching Schedule (Provisional)
  2. ลำดับ

   หัวข้อ

   จำนวนชั่วโมง/

   สัปดาห์ที่

   จำนวน Slide

   1

   Introduction

   6

   30-40

   2

   Signal Conditioning

   4

   20-30

   3

   Temperature Sensors

   5

   25-35

   4

   Fluid Pressure Sensors

   3

   10-20

   5

   Fluid Flow Sensors

   3

   20-30

   6

   Fluid Level Sensors

   4

   15-35

   7

   Force Sensor

   4

   20-30

   8

   Motion Sensors

   4

   20-30

   9

   Temperature Sensors

   6

   30-40

   10

   Sensor applications

   6

   20-30

   รวม

   45 ชั่วโมง

   15 สัปดาห์

    

  3. E-learning (ถ้ามี)
  4. -

  5. เอกสาร /เครื่องมือ ประกอบการสอน ( Teaching Material)
  6. 8.3.1 เอกสารประกอบการสอน

   8.3.2 เอกสารคำสอน

  7. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน (Teaching Equipment)
  8. 8.4.1 ชุด presentatrion

   8.4.2 กระดานดำ

   8.4.3 เครื่องฉายแผ่นใสข้ามศีรษะ

  9. วิธีการวัดและประเมินผลรายวิชา
  10. 8.5.1 เกณฑ์การวัดผล

   คะแนนการสอบ

   คะแนนสอบกลางภาค 30 %

   คะแนนสอบปลายภาค 30 %

   8.5.2 ทดสอบย่อย (Mini Examination/Quiz)

   จำนวน Quiz ตลอดภาคการศึกษา 2 ครั้ง

   คะแนน Quiz รวม 10 %

   8.5.3 งานที่มอบหมาย (Assignment/โครงงาน/รายงาน )

   จำนวน Assignment 2 เรื่อง

   จำนวนคะแนนของงานที่มอบหมาย 30 %

   ระยะเวลาทำงาน Assignment 2 ชม./สัปดาห์

   8.5.4 กำหนดให้มีการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน หรือไม่ ( / ) ใช่ ( ) ไม่

   8.5.5 หลักเกณฑ์การให้ระดับขั้น

   ระดับขั้น

   ระดับคะแนน

   A

   >79

   B+

   75-79

   B

   70-74

   C+

   65-69

   C

   60-64

   D+

   55-59

   D

   50-54

   E

   <50

  11. อาจารย์ผู้สอน
  12. ดำรงค์ เคล้าดี

  13. หนังสือ/เอกสารอ้างอิง (Reference)

8.7.1 Daniel H. Sheingold. "Transducer Interfacing Handbook", Analog Devices Inc., 1980

8.7.2 J. Micheal Jacob, "Industrial Control Electronics" Prentice-Hall, 1995.

8.7.3 Anton FP. van Putten. "Electronic Measurement Systems", Prentice Hall, 1988.

8.7.4 Darold Wobschal, "Circuit Design for Electronic Instrument", McGraw-hill, 1987.

8.7.5 Joseph J. Carr, "Designer's Handbook of Instrumentation and Control Circuits", Academic Press, 1991.

8.7.6 Charles A. Schuler and willain L. McNamee, "Modern Industrial Electronics", McGraw-hill, 1993.

8.7.7 Ramon Pallas-Arene and John G. Webster, "Sensing and Signal Conditioning"

 

 

(ลงชื่อผู้สอน) .

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงค์ เคล้าดี)